WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

Để bảo mật truy cập phpmyadmin trên vestacp chúng ta làm bằng cách truy cập SSH vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf sửa lại cấu hình file này 1. Thay đổi đường dẫn truy cập phpmyadmin #Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin Alias /phpmyadmin_key_bao_mat /usr/share/phpMyAdmin 2 . Cấu hình ip được truy cập <Directory /usr/share/phpMyAdmin/>    Order Deny,Allow    Deny from All […]

Đọc tiếp »

Error: MySQL server has gone away Error No: 2006

go SSH : /etc/my.cnf Happens to me when I update 4-5 orders at once.And when I update orders, the process triggers an SMTP email and SMS Which clearly a lot to process. I am using 1cpu + 2gb ram on my vultr vpsUsing vestacp panel This can be resolved by increasing your database configmax_allowed_packetwait_timeout My […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

Hướng dẫn cài đặt Directadmin cho Server khách hàng

/Cac buoc chuan bi truoc khi cai//Disable firewall? 123iptables-save > ~/iptables.rulessystemctl stop firewalld.servicesystemctl disable firewalld.service #Disable SELinux.# change port ssh sang 2221. update OS and install packages:? 12yum -y updateyum install wget gcc gcc-c++ flex bison make bind bind-libs bind-utils openssl openssl-devel perl quota libaio libcom_err-devel libcurl-devel gd zlib-devel zip unzip libcap-devel cronie bzip2 cyrus-sasl-devel […]

Đọc tiếp »

Thay đổi múi giờ (timezone) trên Centos

Múi giờ sau khi cài đặt VPS server thông thường là America/New_York, để tiện sử dụng thì bạn nên chuyển múi giờ về đúng với khu vực địa lí của mình Để thay đổi timezone của VPS CentOS theo đúng múi giờ Việt Nam, các bạn hãy thực hiện như sau: Kiểm tra múi giờ hiện tại: # […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn tăng cường bảo mật cho mongodb

Hướng dẫn tăng cường bảo mật cho mongodb

Nếu bạn từng làm việc với Mean stack hoặc có nhu cầu xử lý dữ liệu lớn, có thể bạn đã từng nghe qua về Mongodb. MongoDB là cơ sở dữ liệu dạng document với khả năng mở rộng cao cũng như rất link hoạt cho việc thao tác với dữ liệu. Tuy nhiên, Mongodb […]

Đọc tiếp »

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo cách xữ lý là sudo pecl uninstall mongodb sau đó chạy lại lệnh sudo pecl install mongodb Khi dùng thư viện php mongodb không cài đặt được composer require mongodb/mongodb cách xữ lý pecl upgrade mongodb Facebook Comments

Đọc tiếp »

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

Cài đặt GeoIP trên CENTOS 7 với Composer

GeoIP2 PHP API Description This package provides an API for the GeoIP2 web services and databases. The API also works with the free GeoLite2 databases. Install via Composer We recommend installing this package with Composer. Download Composer To download Composer, run in the root directory of your project: curl -sS https://getcomposer.org/installer | php You should now have the file composer.phar in your […]

Đọc tiếp »

Ví dụ làm sao tạo form với Google reCAPTCHA v3 sử dụng PHP

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website. The latest reCAPTCHA is different than the previous versions—it doesn’t require user interaction at all. In this post, we’ll see how it works, and we’ll build a real-world example for demonstration purposes. As a website […]

Đọc tiếp »

Google reCAPTCHA v3 with php

Google reCAPTCHA v3 with php

In this article, I’m going show you how to add Google reCAPTCHA v3 to a form on your PHP website. The latest reCAPTCHA is different than the previous versions—it doesn’t require user interaction at all. In this post, we’ll see how it works, and we’ll build a real-world example for demonstration purposes. As a website […]

Đọc tiếp »

Hướng dẫn xóa cache để tăng Free RAM cho VPS/Server

Cách để xóa bộ nhớ RAM cache và buffer Giả sử, vì lý do gì đó, bạn vẫn muốn xóa RAM mà hạt nhân Linux đang sử dụng cho cache và buffer của nó. Trên thực tế, làm điều này sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất. Nếu bạn muốn hệ thống của bạn […]

Đọc tiếp »

Top