WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách xử lý lỗi mongodb khi nâng cấp php 7.4 trên centos

Khi nâng cấp VPS lên php 7.4 chúng ta thường gặp lỗi php driver mongo

cách xữ lý là

sudo pecl uninstall mongodb

sau đó chạy lại lệnh

sudo pecl install mongodb

Khi dùng thư viện php mongodb không cài đặt được

composer require mongodb/mongodb

cách xữ lý

pecl upgrade mongodb

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top