WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách bảo mật phpmyadmin trên vestacp

Để bảo mật truy cập phpmyadmin trên vestacp chúng ta làm bằng cách

truy cập SSH

vi /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

sửa lại cấu hình file này

1. Thay đổi đường dẫn truy cập phpmyadmin

#Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin

Alias /phpmyadmin_key_bao_mat /usr/share/phpMyAdmin

2 . Cấu hình ip được truy cập

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>

   Order Deny,Allow

   Deny from All

   #Allow from All

   Allow from 127.0.0.1

   Allow from ip_duoc_truy_cap

</Directory>

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/scripts/>

   Order Deny,Allow

   Deny from All

   #Allow from All

   Allow from 127.0.0.1

   Allow from ip_duoc_truy_cap

</Directory>

Giờ đã bảo mật được phpmyadmin trên VestaCP rùi nhé

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn cấu hình thành công nhằm bảo mật dữ liệu của mình

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top