WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL – php 7.3

Cách cài đặt Cài đặt drive PHP MongoDB với PECL trên CentOS với php 7.3

Thông tin để cài đặt tiện ích mở rộng PECL này có thể được tìm thấy trong chương thủ công có tiêu đề Cài đặt tiện ích mở rộng PECL. Thông tin bổ sung như bản phát hành mới, bản tải xuống, tệp nguồn, thông tin người bảo trì và CHANGELOG, có thể được tìm thấy tại đây: »https://pecl.php.net/package/mongodb

Người dùng Linux, Unix và macOS có thể chạy lệnh sau để cài đặt trình điều khiển:

$ sudo pecl install mongodb

Cuối cùng, thêm dòng sau vào tệp php.ini của bạn:

extension=mongodb.so

Khi cài mà xuất hiệu lỗi

cd . && /bin/sh
/usr/local/directadmin/customapache/gd-2.0.34/config/missing --run autoheader
configure.ac:28: error: Autoconf version 2.58 or higher is required
aclocal.m4:7856: AM_INIT_AUTOMAKE is expanded from...
configure.ac:28: the top level
autom4te: /usr/bin/m4 failed with exit status: 1
autoheader: /usr/bin/autom4te failed with exit status: 1

Cách xử lý

cd /usr/src
wget http://files.directadmin.com/services/custombuild/autoconf-2.69.tar.gz
tar xzf autoconf-2.69.tar.gz
cd autoconf-2.69
./configure --prefix=/usr
make
make install

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top