WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Giới hạn số kí tự trong đoạn trích hoặc nội dung trong wordpress

Đây chỉ là một cải tạo của một chức năng mình đã viết lại để thêm khả năng giới hạn số lượng từ được hiển thị khi bạn gọi các trích đoạn hoặc nội dung. Thêm đoạn mã sau vào file functions.php của bạn.

Giới hạn trong trích đoạn (the_excerpt())

[php]function excerpt($limit) { $excerpt = explode(' ', get_the_excerpt(), $limit); if (count($excerpt)>=$limit) { array_pop($excerpt); $excerpt = implode(" ",$excerpt).'...'; } else { $excerpt = implode(" ",$excerpt); } $excerpt = preg_replace('`\[[^\]]*\]`','',$excerpt); return $excerpt; } [/php]

Giới hạn trong nội dung (the_content ())

[php]function content($limit) { $content = explode(' ', get_the_content(), $limit); if (count($content)>=$limit) { array_pop($content); $content = implode(" ",$content).'...'; } else { $content = implode(" ",$content); } $content = preg_replace('/\[.+\]/','', $content); $content = apply_filters('the_content', $content); $content = str_replace(']]>', ']]>', $content); return $content; } [/php] Bây giờ, thay vì sử dụng the_content () hoặc the_excerpt() trong vòng lặp của bạn, sử dụng excerpt($limit) hoặc content($limit).. Nếu muốn giới hạn trích dẫn của bạn là 25 từ, đoạn code sẽ như thế này: [php]<?php echo excerpt(25); ?>[/php]

Nếu bạn muốn giới hạn nội dung và có thêm chữ Xem thêm

[php]function get_the_popular_excerpt($limit){ $excerpt = get_the_content(); $excerpt = preg_replace(" (\[.*?\])",'',$excerpt); $excerpt = strip_shortcodes($excerpt); $excerpt = strip_tags($excerpt); $excerpt = substr($excerpt, 0, $limit); $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " ")); $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt)); $excerpt = $excerpt.'... <a href="'.$permalink.'">Xem thêm</a>'; return $excerpt; }[/php] Và cách sử dụng [php]<?php echo get_the_popular_excerpt(100); ?>[/php]
Avatar photo

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top