WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Lầy thông tin tên miền từ email trong PHP

 Đôi khi bạn cần phải giải nén tên miền từ email bằng PHP vì lý do gì, trong trường hợp đó bạn có thể sử dụng mã bên dưới:
[php]$email = "youremail@somedomain.com"; $domain_name = substr(strrchr($email, "@"), 1); echo "Domain name is :" . $domain_name;[php]

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top