WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cách cấu hình file config.php để có thể chạy trên các domain khác nhau trong OpenCart

Trong bài viết  này mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi lại file config.php để có thể chạy trên mọi domain hosting khác nhau mà không cần thay đổi lại đường dẫn file. Bước 1: Mở file config.php  tìm đoạn code: [php] // HTTP define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/'); // HTTPS define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/'); // DIR define('DIR_APPLICATION', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/'); define('DIR_SYSTEM', 'D:/wamp/www/opencart/system/'); define('DIR_DATABASE', 'D:/wamp/www/opencart/system/database/'); define('DIR_LANGUAGE', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/language/'); define('DIR_TEMPLATE', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/view/theme/'); define('DIR_CONFIG', 'D:/wamp/www/opencart/system/config/'); define('DIR_IMAGE', 'D:/wamp/www/opencart/image/'); define('DIR_CACHE', 'D:/wamp/www/opencart/system/cache/'); define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/wamp/www/opencart/download/'); define('DIR_LOGS', 'D:/wamp/www/opencart/system/logs/'); // DB define('DB_DRIVER', 'mysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', ''); define('DB_DATABASE', 'opencart'); define('DB_PREFIX', 'oc_'); [/php] Thay bằng đoạn code mới: [php] // HTTP define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].dirname($_SERVER['PHP_SELF']).'/'); define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP); // HTTPS define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP); // DIR define('BASE_DIR', realpath(dirname(__FILE__))); define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/catalog/'); define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/'); define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/'); define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/catalog/language/'); define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/catalog/view/theme/'); define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/'); define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/'); define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/'); define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/'); define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/'); // DB define('DB_DRIVER', 'mysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', ''); define('DB_DATABASE', 'opencart'); define('DB_PREFIX', 'oc_'); [/php] Bước 2: Mở file admin/config.php  tìm đoạn code: [php]// HTTP define('HTTP_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/'); define('HTTP_CATALOG', 'http://localhost/opencart/'); // HTTPS define('HTTPS_SERVER', 'http://localhost/opencart/admin/'); define('HTTPS_CATALOG', 'http://localhost/opencart/'); // DIR define('DIR_APPLICATION', 'D:/wamp/www/opencart/admin/'); define('DIR_SYSTEM', 'D:/wamp/www/opencart/system/'); define('DIR_DATABASE', 'D:/wamp/www/opencart/system/database/'); define('DIR_LANGUAGE', 'D:/wamp/www/opencart/admin/language/'); define('DIR_TEMPLATE', 'D:/wamp/www/opencart/admin/view/template/'); define('DIR_CONFIG', 'D:/wamp/www/opencart/system/config/'); define('DIR_IMAGE', 'D:/wamp/www/opencart/image/'); define('DIR_CACHE', 'D:/wamp/www/opencart/system/cache/'); define('DIR_DOWNLOAD', 'D:/wamp/www/opencart/download/'); define('DIR_LOGS', 'D:/wamp/www/opencart/system/logs/'); define('DIR_CATALOG', 'D:/wamp/www/opencart/catalog/'); // DB define('DB_DRIVER', 'mysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', ''); define('DB_DATABASE', 'opencart'); define('DB_PREFIX', 'oc_');[/php] Thay bằng đoạn code mới: [php]// HTTP define('HTTP', $_SERVER['HTTP_HOST'].str_replace('/admin', '',dirname($_SERVER['PHP_SELF']))); define('HTTP_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/'); define('HTTP_CATALOG', 'http://'.HTTP.'/'); define('HTTP_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/'); // HTTPS define('HTTPS_SERVER', 'http://'.HTTP.'/admin/'); define('HTTPS_IMAGE', 'http://'.HTTP.'/image/'); // DIR define('BASE_DIR', str_replace(DIRECTORY_SEPARATOR.'admin', '', realpath(dirname(__FILE__)))); define('DIR_APPLICATION', BASE_DIR.'/admin/'); define('DIR_SYSTEM', BASE_DIR.'/system/'); define('DIR_DATABASE', BASE_DIR.'/system/database/'); define('DIR_LANGUAGE', BASE_DIR.'/admin/language/'); define('DIR_TEMPLATE', BASE_DIR.'/admin/view/template/'); define('DIR_CONFIG', BASE_DIR.'/system/config/'); define('DIR_IMAGE', BASE_DIR.'/image/'); define('DIR_CACHE', BASE_DIR.'/system/cache/'); define('DIR_DOWNLOAD', BASE_DIR.'/download/'); define('DIR_LOGS', BASE_DIR.'/system/logs/'); define('DIR_CATALOG', BASE_DIR.'/catalog/'); // DB define('DB_DRIVER', 'mysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', ''); define('DB_DATABASE', 'opencart'); define('DB_PREFIX', 'oc_');[/php] Lưu ý: phần code bên dưới phải thay đổi với mỗi hosting khác nhau, cái này không thể tự động được nhé. [php]// DB define('DB_DRIVER', 'mysqli'); define('DB_HOSTNAME', 'localhost'); define('DB_USERNAME', 'root'); define('DB_PASSWORD', ''); define('DB_DATABASE', 'opencart'); define('DB_PREFIX', 'oc_');[/php] Vậy là bây giờ các bạn không còn tốn quá nhiều thời gian để thay đổi lại file config khi upload lên các hosting cho các domain khác nhau rùi nhé.

Từ khóa: ,

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top