WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

ướng dẫn cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7 . Node.js là mã nguồn JavaScript chạy trên nền công cụ JavaScript V8 của Chrome và có thể được sử dụng để tạo các loại ứng dụng phía máy chủ khác nhau. NPM là công cụ quản lý gói cho JavaScript với hàng trăm nghìn gói phần mềm. Đây là phần mềm đăng ký phần mềm lớn nhất thế giới. Cài đặt Node.js và NPM trên CentOS 7 là một công việc dễ dàng, nếu bạn cẩn thận làm theo hướng dẫn của chúng tôi dưới đây.

1. Đăng nhập vào VPS của bạn thông qua SSH

ssh user@vps_IP

2. Cập nhật hệ thống và cài đặt các gói cần thiết

yum install curl sudo

3. Cài đặt Node.js và NPM từ kho NodeSource

Chúng tôi sẽ cài đặt Node.js v6 LTS và npm từ kho NodeSource phụ thuộc vào kho lưu trữ EPEL hiện có. Để kích hoạt kho lưu trữ EPEL trên CentOS 7 VPS của bạn, hãy đưa ra lệnh sau:
sudo yum install epel-release
Khi kho lưu trữ EPEL được kích hoạt, hãy chạy lệnh sau để thêm kho lưu trữ Node.js v6 LTS:
curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_6.x | sudo bash -
Nếu bạn muốn kích hoạt kho Node.js v8 thay vì lệnh trên chạy lệnh sau đây:
curl --silent --location https://rpm.nodesource.com/setup_8.x | sudo bash -
Khi kho lưu trữ NodeSource được kích hoạt, chúng ta có thể tiến hành cài đặt Node.js v6 LTS và NPM:
sudo yum install nodejs

4. Cài đặt công cụ xây dựng

Để biên dịch và cài đặt addons từ kho NPC, chúng ta cũng cần phải cài đặt các công cụ xây dựng:
sudo yum install gcc-c++ make
Để xác minh xem cài đặt Node.js đã thành công, hãy cho chạy lệnh sau:
node -v
Đầu ra phải như sau:
v6.11.5

5. Xác minh cài đặt NPM

Để xác minh nếu cài đặt NPM đã thành công, hãy đưa ra lệnh sau:
npm -v
Đầu ra phải như sau:
3.10.10

6. Kiểm tra cài đặt

Nếu bạn muốn kiểm tra tiến trình cài đặt, tạo một tệp thử nghiệm:
nano hello_world.js
và sau đó thêm nội dung sau:
const http = require('http');
const port = 3000;
const ip = '0.0.0.0';

http.createServer(function (req, res) {
  res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/plain'});
  res.end('Hello World');
}).listen(port, ip);

console.log(`server is running on ${ip}:${port}`);
Bắt đầu máy chủ web nút bằng cách gõ lệnh sau:
node hello_world.js
đầu ra nên được như sau:
server is running on 0.0.0.0:3000

7. Kiểm tra cài đặt

Nếu bạn truy cập http://your_server_IP:3000từ trình duyệt của mình, bạn sẽ thấy ‘Hello World’.
Đó là nó. Bạn đã học thành công cách cài đặt cả Node.js và NPM trên CentOS 7 VPS. Để biết thêm thông tin về Node.js và NPM, vui lòng tham khảo tài liệu chính thức của Node.js   và NPM . PS . Nếu bạn thích bài viết trên blog của mình, chúng tôi đánh giá cao việc bạn chia sẻ bài đăng này trên mạng xã hội bằng cách sử dụng các phím tắt bên dưới hoặc bạn có thể đăng nhận xét theo các phím tắt chia sẻ. Cảm ơn.

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top