WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình MongoDB trên centos 7

MongoDB là một trong những cơ sở dữ liệu mã nguồn mở NoSQL phổ biến nhất được biết bằng C++. Tính đến tháng 2/2015, MongoDB được xếp thứ 4 trong số các hệ thống cơ sở dữ liệu phổ biến nhất,MongoDB cung cấp hiệu suất cao, tính sẵn sàng cao, và mở rộng quy mô tự động, không giống như MySQL hoặc PostgreSQL, nó không hỗ trợ SQL (Structured Query Language) để truy xuất hoặc thao tác các dữ liệu được lưu trữ. MongoDB không lưu trữ dữ liệu trong các bảng, thay vào đó, nó lưu trữ dữ liệu trong một "tài liệu" cấu trúc tương tự như JSON (trong MongoDB gọi BSON) Để cài đặt MongoDB ta cần có VPS, link thuê vps https://maxserver.com/ Bước 1: Tạo kho repo trong centos Tạo 1 file chứa cấu hình kho trong thư mục yum.repos.d # cd /etc/yum.repos.d/ # nano mongodb-org-3.2.repo Truy cập vào trang web của Mongodb https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-red-hat/ để lấy nội dung kho repo Chép nội dung sau và dán vào [mongodb-org-3.2] name=MongoDB Repository baseurl=https://repo.mongodb.org/yum/redhat/$releasever/mongodb-org/3.2/x86_64/ gpgcheck=1 enabled=1 gpgkey=https://www.mongodb.org/static/pgp/server-3.2.asc Chạy lệnh update # yum update -y Lệnh xem danh sách repo để xem kho repo đã được thêm vào chưa # yum repolist Bước 2: Cài đặt MongoDB Cài đặt mongodb bằng lệnh yum # yum -y install mongodb-org Khi cài đặt hoàn tất, bắt đầu MongoDB với lệnh này:

Start MongoDB.

You can start the mongod process by issuing the following command:
copy
copied
sudo service mongod start
2

Verify that MongoDB has started successfully

You can verify that the mongod process has started successfully by checking the contents of the log file at /var/log/mongodb/mongod.log for a line reading
copy
copied
[initandlisten] waiting for connections on port <port>
where <port> is the port configured in /etc/mongod.conf27017 by default. You can optionally ensure that MongoDB will start following a system reboot by issuing the following command:
copy
copied
sudo chkconfig mongod on
3

Stop MongoDB.

As needed, you can stop the mongod process by issuing the following command:
copy
copied
sudo service mongod stop
4

Restart MongoDB.

You can restart the mongod process by issuing the following command:
copy
copied
sudo service mongod restart
You can follow the state of the process for errors or important messages by watching the output in the /var/log/mongodb/mongod.log file.
5

Begin using MongoDB.

Start a mongo shell on the same host machine as the mongod. Use the --host command line option to specify the localhost address and port that the mongod listens on:
copy
copied
mongo --host 127.0.0.1:27017
Later, to stop MongoDB, press Control+C in the terminal where the mongod instance is running.

Uninstall MongoDB Community Edition

To completely remove MongoDB from a system, you must remove the MongoDB applications themselves, the configuration files, and any directories containing data and logs. The following section guides you through the necessary steps.

WARNING

This process will completely remove MongoDB, its configuration, and all databases. This process is not reversible, so ensure that all of your configuration and data is backed up before proceeding.

1

Stop MongoDB.

Stop the mongod process by issuing the following command:
copy
copied
sudo service mongod stop
2

Remove Packages.

Remove any MongoDB packages that you had previously installed.
copy
copied
sudo yum erase $(rpm -qa | grep mongodb-org)
3

Remove Data Directories.

Remove MongoDB databases and log files.
copy
copied
sudo rm -r /var/log/mongodb
sudo rm -r /var/lib/mongo

link kham khảo
https://support.maxserver.com/754105-H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t-v%C3%A0-c%E1%BA%A5u-h%C3%ACnh-MongoDB-tr%C3%AAn-centos-7
https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/install-mongodb-on-red-hat/

Từ khóa: ,

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top