WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Cài đặt GeoIP và mod_geoip2 trên centos cho apache

GeoIP là một thư viện cho phép bạn phát hiện những thông tin có liên quan đến một IP cụ thể truy cập đến máy chủ của bạn. Cơ sở dữ liệu của nó được cung cấp miễn phí và bạn có thể tải về dễ dàng. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt GeoIP và mod_geoip2 bằng SSH.

Cài đặt GeoIP

Đầu tiên bạn tiến hành cài đặt GeoIP bằng dòng lệnh sau:
?
1
yum install GeoIP GeoIP-devel GeoIP-data zlib-devel
Tạo thư mục chứa database của GeoIP:
?
1
mkdir /usr/local/share/GeoIP
Download database quốc gia và thành phố về thư mục GeoIP mới tạo
?
1
2
3
cd /usr/local/share/GeoIP
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCountry/GeoIP.dat.gz
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/database/GeoLiteCity.dat.gz
Chúng ta tiến hành unzip để sử dụng
?
1
2
gunzip GeoIP.dat.gz
gunzip GeoLiteCity.dat.gz

Cài đặt mod_geoip2

Chạy lệnh cài đặt
?
1
yum install httpd-devel apr-devel
Download mod_geoip2
?
1
wget http://geolite.maxmind.com/download/geoip/api/mod_geoip2/mod_geoip2_1.2.5.tar.gz
?
1
2
tar xvzf mod_geoip2_1.2.5.tar.gz && cd mod_geoip2_1.2.5
apxs -i -a -L/usr/lib64 -I/usr/include -lGeoIP -c mod_geoip.c

Enable mod_geoip2

Để bật tính năng bạn cần truy cập vào file httpd.conf. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm file này, bạn có thể dùng lệnh sau để tìm kiếm:
?
1
find / -name httpd.conf 2>/dev/null
Bạn bổ sung đoạn mã sau để bật tính năng GeoIP:
?
1
2
3
4
5
<IfModule mod_geoip.c>
GeoIPEnable On
GeoIPDBFile /usr/local/share/GeoIP/GeoIP.dat Standard
GeoIPDBFile /usr/local/share/GeoIP/GeoLiteCity.dat Standard
</IfModule>
Giờ đây, bạn chỉ cần restart lại Apache là có thể sử dụng.
?
1
/etc/init.d/httpd restart
Vậy là việc cài đặt đã hoàn tất

Từ khóa: , , , , ,

Giới thiệu tác giả

Giới thiệu tác giả: .

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top