WordPress – OpenCart – SEO – Web Development

Tag: API map

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Đặt nhiều địa chỉ trên bản đồ của Google (Sử dụng API 3)

Trong ví dụ này, chúng tôi đang hiển thị nhiều địa chỉ trên bản đồ, với mỗi điểm đánh dấu địa chỉ là có thể kích vào để hiển thị cửa sổ thông tin. The HTML The CSS The JS muốn dung API cần bật Google Maps JavaScript API v3 lên nhé. và thay code: <script src=”http://maps.googleapis.com/maps/api/js?sensor=false&callback=initialize&key=_ma_key_API_&language=_ngon_ngu_”></script>

Đọc tiếp »

Top